Site icon Pharmawiki.in

Pharmacist RRB Drug Inspector – General Paper 150 Old Q & A

Pharmacist RRB Drug Inspector support for our readers especially Part 1 of the test.  General Paper previous solved paper with 150 important questions are given.  150 Old Q & A with Telugu explanation and also fully solved are presented for the preparation.

Pharmacist RRB Drug Inspector Part 1 support

1.Who holds the post of Director, Gateway for Accelerated
Innovation in Nuclear (GAIN) initiative USA?
Rita Baranwal
1.గేట్ వేఫర్ ఆక్సలరేటెడ్ ఇన్నొవేషన్ ఇన్ న్యూక్లియర్ (GAIN) ఇనిషియేటివ్
యు.ఎస్.ఏ. క్ు నిరేేశక్ులెవరు?
రీతా బరన్ాాల్
2.Sunderban in Hooghly delta is known forMangroves
2. హూ గీిలోని స ుందర్ బన్ దీనిక్లప్రసిదధిచ ుందధన్దధ?
మామిడితోటలు (English version is correct)
3.In which district of Andhra Pradesh, ISRO Satish Dhawan
Space Centre is located ?
Nellore
3. ఆుంధ్రప్రదేశ్ లోని ఏ జిలాి లో ఐ ఎస్ ఆర్ ఓ సతీష్ ధ్వన్ సపేస్ స ుంటర్ ఉుందధ?
న్ెలలి రు
4.ICT stands for:
Information and communication technology
4. ఐ సిటిఅుంటేఏమిటి?
ఇన్ఫరేేషన్ అుండ్ క్మయూనిక్ేషన్ టెక్నొలజీ
5..Which is the state animal declared by Andhra Pradesh
Government four years after bifurcation of undivided Andhra
Pradesh in 2014?
Black-buck
5. విభజన్ అయన్ న్ాలుగేళ్ళ తరనాత ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాుం 2014 లో తమ రనష్ ర
జుంతువుగన దేనిొ ప్రక్టిుంచుందధ?
క్ృషణజిుంక్
6.Which of the following is not a water borne disease?
Dengue
6. క్లుందధవనటిలో ఏదధనీటివలివచేే జబుు క్నద ?
డ ుంగు
7. Who among the following is considered as the ‘father of artificial
intelligence’?
John McCarthy
7. క్లుందధవనరిలో ఎవరు “ క్ృత్రరమ జఞా న్ానిక్లతుండిర” గన పిలవబడుతున్ాొరు?
జఞన్ మెక్ క్నథీ
8.Which of the following is the highest peak of Satpura Range?
Dhupgarh
8. సనతపేరన ప్రాతాలలో క్లుందధవనటిలో ఎత తైన్దధఏదధ?
ధ్యప్ ఘడ్
9.The Andman And Nicobar Islands, are the submerged parts of
mountain range are called:
Arakanyoma
9. అుండమాన్, నిక్ోబార్ దీవులు, మునిగిపో యన్ ఏ ప్రాతప్ు ప్రిధధలోవి?
అరక్న్ యోమా
10.Garo hills are a part of which among the following states of
India?
Meghalaya
10.గనరొ క్ ుండల సమీప్ుంలో భారతదేశుంలోని ఏ రనష్ రముుందధ?
మేఘాలయ
11.In terms of area, Andhra Pradesh is the. ……..largest state of
India.
8
th
11. సథల విసతై రణతలో ఆుంధ్రప్రదేశ్ దధఎన్నొ సనథ న్ుం?
8వ
12.On which river was Pulichintala project constructed?
River Krishna
12. ప్ులిచుంతల పోర జెక్్ఏన్దధమీద నిరిేుంచబడిుందధ?
క్ృష్నణ న్దధ
13.How many OIL refineries are there in Andhra Pradesh?
2
13. ఆుంధ్రప్రదేశ్ లో ఎనిొ OIL రిఫ ైన్రీలు ఉన్ాొయ?
2
14.When do we celebrate the International day for Eradication of
Poverty?
17 October 14. పపదరిక్ నిరమేలన్ దధన్ానిొ మన్ుం ఏ రోజు జరుప్ుక్ ుంటున్ాొుం?
17 అక్ో్ బరు

 

Pharmacist RRB Drug Inspector General Awareness 

15.Nuclear explosive devices were tested in India at-
Pokhran
15. న్యూక్లియర్ పపలుడు దరవనూలు భారతదేశుంలో ఎక్కడ ప్రీక్ిుంప్బడుతాయ?
పొ ఖరన్
16..What does PPTP stand for?
Point to point tunneling protocol
16. పిపిటిపిఅుంటేఏమిటి?
పనయుంట్ టు పనయుంట్ టన్ొలిుంగ్ పోర టోక్నల్
17. How many years of work experience in high court is required
to become the Chief Justice of Supreme Court?
10 years

17. ఉన్ొతన్ాూయసనథ న్ుంలో ఎనిొ సుంవతసరనల అన్ భవుం ఉుంటే అతుూన్ొత
న్ాూయసనథ న్ానిక్లప్రథాన్ న్ాూయమయరిైక్నవచ ే?
10సుంవతసరనలు
18.When did Vasco da Gama discover the sea route from Europe
to India?
1498
18. వనసో కడిగనమా యయరోప్ న్ ుంచ ఇుండియాక్ు సముదరమారనా నిొ ఎప్ుేడు
క్న్ గొన్ాొడు?
1498
19.In 1953 under whose chairmanship was the first OBC
commission formed?
Kaka Kalelkar
19. 1953 లో ఓ బి సిక్మీషన్ మొదట ఎవరిన్ేతృతాుంలో పనర రుంభమె ుందధ?
క్నక్న క్నలేలకర్
20.Which country’s airline introduced world’s first single use
plastic free passenger flight?
Portugal
20. ఏ దేశ విమాన్యాన్ుంలో ఒక్సనరివనడిపనరేసపపని సి్క్ న్ క్లడా తొలగిుంచ
పని సి్క్ లేని ప్రయాణీక్ుల విమాన్ుంగన చేసిుందధ?
పో రుేగల్
21.Which Act divided legislative powers between the Centre and
Provinces ?
The Government of India Act 1935
21. క్ేుందార నిక్ల, రనష్న్ ర లక్ు ఉన్ొ శనసన్ాధధక్నరననిొఏ ఆక్్ విభజిస ై ుందధ?
భారతదేశప్రభుతా ఆక్్1935
22.India’s golden triangle is a tourist circuit which does not
connect the city of
Lucknow
22. భారతదేశ “బుంగనరు త్రరక్ోణుం’ ప్రనూటక్ క్ేుందరుం ఏ న్గరుంతో సుంబుంధ్ుం లేనిదధ?
లక్ోొ
23.What is the main objective of Vanbandhu Kalyan Yojana?
Welfare of tribals
23. వన్బుంధ్ క్లాూణ్ యోజన్ ప్రథాన్ లక్ష్ూుం ఏుంటి?
గిరిజన్ ల సుంరక్ష్ణ
24.How many Assembly Constituencies are there in Andhra
Pradesh?
175
24. ఆుంధ్రప్రదేశ్ లో ఎనిొ అస ుంబ్లినియోజక్ వరనా లున్ాొయ?
175
25.The economy of Andhra Pradesh is basically an economy of
Agriculture Sector
25. ఆుంధ్రప్రదేశ్ ఆరిథక్ప్రుంగన ప్రథాన్ుంగన దేని మీడ ఆధారప్డడదధ?
వూవసనయ రుంగుం
26.Remote sensing includes gathering of
Images
26. రిమోట్ స నిసుంగ్ అన్ేదధవీటిసమయహానిొ క్లిగిఉుంటుుందధ:
చతార లు
27.Which Article is related with “Abolition of Untouchability”?
Article 17
27. “అసేృసూత నిరమేలన్” అన్ొదధఏ ఆరి్క్ల్ క్ు సుంబుంధధుంచన్దధ?
ఆరి్క్ల్ 17
28. The platform that has been set up by the Ministry of Women
and Child Development, Government of India under
RashtriyaMahilaKosh (RMK) is:
Mahila e-haat
28. భారతదేశసైత

శిశు సుంక్ేమ ముంత్రరతాశనఖ, రనషత్ రయ మహిళ్ క్ోశ్ (ఆర్ ఎమ్ క్ె)
పపరిట ఏరనేటు చేసిన్ వేదధక్:
మహిళ్ ఇ-హాత్
29. Which flagship scheme of the state of Telangana provides
financial assistance to BPL families to meet the catastrophic health
needs?
Aarogyasri
29. త లుంగనణా లోని ఏ ప్రథాన్ ప్థక్ుం అక్కడి, బి పిఎల్ క్ుటుుంబాలక్ు
విప్తుై లో ఆరోగనూవసరనలక్ు ఉప్యోగప్డుతోుందధ?
ఆరోగూశ్రీ
30.Who is the chairman of NDMA (National Disaster Management
Authority)?
The Prime Minister of India
30. ఎన్ డిఎమ్ ఏ ( న్ేషన్ల్ డిసనస్ర్ మేన్ేజ్ మెుంట్ అథారిటి)చ ైరేన్ ఎవరు?
ప్రథాన్ముంత్రర
31. The unique public private partnership program, by Andhra
Pradesh Government which gives citizens an opportunity to
interact with the government without coming to any government
office is
Prajavani(AP)
31. ఏ ప్రభుతాక్నరనూలయానిక్ీవెళ్ళక్ుుండా ప్రభుతాుంతో సుంక్రషణక్ు, ఆుంధ్రప్రదేశ్
ప్రభుతాుం తన్ప్రజలక్ు, ఒక్ ప్రతేూక్ ప్బిి క్, ప ైవ

టే ు రుంగనలు క్లిసిన్, అవక్నశుం
క్లిేుంచుందధ. అదధ….
ప్రజఞవనణి(ఆుం.ప్ర.)
32.The book “Runs’n Ruins” is written by:
Sunil Gavaskar
32. “రన్స అుండ్ రమయన్స” ప్ుసై క్ రచయత…
స నీల్ గవసకర్
33. Which among the following is not the major bathing date during
the Kumbh?
None of the above
33. క్లుందధవనటిలో ఏదధక్ుుంభమేళ్ క్నలుంలో సనొన్ానిక్లముఖూుం క్నద ?
ప ైవేవీ క్నవు
34.When did the Nizam Government lift the ban on Hyderabad
state congress?
1946
34. హ ైదరనబాద క్నుంగీస్ మీద నిజఞుం ప్రభుతాుం ఎప్పు డు నిషపధానిొ ఎత్రైవేసిన్దధ..
1946
35.The total number of “Fundamental Duties” mentioned in the
constitution is:
11
35. “ రనజఞూుంగుంలో పపరొకన్ొ మొత్ంత మౌతిక విధ్ లు :
11
36.Respect for the National Flag and National Anthem is:
Fundamental duty of every citizen
36. దేశ్రయ జెుండాక్ు, గీతానిక్లగౌరవుం ఇవాటుం :
ప్రత్ర పౌరుడిపనర థమిక్ విధధ
37.The National Judicial Appointments Commission has been
declared unconstitutional by:
The Supreme Court of India
37. దేశ్రయ న్ాూయ అపనయుంటెేుంటిక్మీషన్ రనజఞూుంగబదిమె ుందధక్నదని
నిరని రిుంచుందధ:
అతుూన్ొత న్ాూయసనథ న్ుం
38.Which of the following countries is represented by AU as its
domain name?
Australia
38. క్లుందధదేశనలలో ఏదధఏ యు అన్ేడొమె న్ పపరుతో పిలవబడుతోుందధ?
ఆసప్ రలియా
.39. What is the full form of USB as used in computer related
activities?
Universal Serial Bus
39. క్ుంప్యూటర్ ప్రిభాషలో యు ఎస్ బియొక్క వివరణ ఏుంటి?
యయనివరసల్ సతరియల్ బస్
40.Which among the following is not a tribe of Andhra Pradesh?
Asur
40. క్లుందధవనరిలో ఎవరు ఆుంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన్ లు క్నరు?
అస ర్
41.Which type of soil dominates Andhra Pradesh?
Red soil
41. ఆుంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ విధ్మె న్ మటి్అధధక్ుం?
ఎఱ్ఱమటి్
42.Which country has won eight Women’s Hockey World Cup
Titles?
Netherlands
42. ఏ దేశుం ఎనిమిదవ సైతల

హాక్ీవర్ల్్ధక్ప్ుేన్ గెలుచ క్ ుంది?
న్ెదర్ లాుండ్స
43.Siddaganga Matt is situated in:
Karnataka
43. సిదిగుంగ మఠుం ఎక్కడ ఉుండి?
క్రనణటక్
44.Pravasi Bharatiya Sammelan of the year 2019 was held at:
Varanasi
44.2019 లో ప్రవనసతభారతీయ సమేేళ్న్ ఎక్కడ నిరాహిుంచబడిుందధ?
వనరణాసి
45.Which of the following cricketer was awarded man of the series
in Australia vs India ODI concluded in Jan 2019?
M.S.Dhoni
45. భారత- ఆసప్ రలియా ఓ డిఐ జనవరి 2019లో క్లుందధక్లీక్ెటు్ వీరులోి మాన్ ఆఫ్
దధ సిరీస్ గన ఎవరు నిలిచారు?
ఎమ్.ఎస్. ధోనీ
46. As per 2011 Census, the literacy rate of India in percentage
was:
74.04%
46. 2011 జన్ాభా లెక్కల ప్రక్నరుం, భారతదేశ అక్ష్రనసూతాశనతుం ఎుంత?
74.04%
47. National Income in India is computed by the
CSO
47. భారతదేశ్ ఆదాయుం క్ుంప్యూట్ చేయబడుతోుందధ
సిఎస్ ఓ
48. Reserve Bank Staff College is situated at:
Chennai
48. రిసర్ా బాూుంక్ సన్ ఫ్ క్నలేజీ ఎక్కడ ఉుందధ?
చ న్ెైొ
49. “Dunkel Draft” is concerned with:

Trade
49. “డుంక్ల్ డార ఫ్ట్” అన్ేదధదేనిక్లసుంబుంధీమిేన్దధ?
వనూపనరుం
50. Which of the following is not a member of ASEAN?
India
50.క్లుందధదేశనలలో ఏ ఎస్ ఇ ఏ ఎన్ సభుూలు క్ననిదేదధ?
ఇుండియా
51. World Population Day is celebrated on:
11th July
51. ప్రప్ుంచ జన్ాభా దధన్నతసవుం ఏ రోజున్ జరుగుతుుందధ?
11జూలెై
52. The chairman of the 14th Finance Commission was:
Y. V. Reddy

52. 14 ఫ ైన్ాన్స క్మీషన్ యొక్క చ ైరెేన్ ఎవరు?
వెై.వి రెడిడ
53. “Kalpasutra” is a text related to:
Jainism

53. “క్లేసయతర” అన్ేగీుంథుం దేనిక్లసుంబుంధధుంచుందధ?
జెైన్ుం
54. Andhra Pradesh came into existence in :
1956
54. ఆుంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ జరిగంది
1956
55. Under the 31st Constitutional Amendment Act the number of
parliamentary seats were
Increased to :
545
55. 31వ రనజఞూుంగ సవరణ ఆక్్పనరిిమెుంట్ మెుంబరిసతటుి ఎనిొగన ప ుంచబడాడ య?
545
56. Which of the following is a non metal that remains liquid at
room temperature?
Bromine
56. క్లుందధవనటిలో లోహుం క్ననిదధగదధవనతావరణుంలో దరవరమప్ుంలో ఉుండేదధఏదధ?
బరర మె న్
57. Which of the following social reformers mainly advocated for
widow remarriage?

Ishwar Chandra Vidyasagar
57. విధ్వన వివనహానిొ అధధక్ుంగన పోర తసహిుంచన్ సుంఘ సుంసకరణ వనదధఎవరు?
ఈశార చుందరవిదాూసనగర్
58. The only session of Indian National Congress which was
presided by Mahatma Gandhi was held at:

Belgaum
58. మహాతాేగనుంధీగనరు ప రసిడ ుంటుగనవూవహరిుంచన్ ఏక్ెైక్ ఇుండియన్ న్ేషన్ల్
క్నుంగెీస్ ఎక్కడ జరిగిుందధ?
బెలగనుం
59. Who among the following was the leader of Mahagujrat
Movement?
Indulal Yagnik
59. మహాగుజరనత్ ఉదూమానిక్లన్ాయక్ుడ వరు?
ఇుంద లాల్ యాజిాక్
60. If wall is called window, window is called door, door is called
floor, floor is called roof and roof is called ventilator, what will a
person stand on?

Roof
60. గోడ క్లటిక్ీఅని పిలవబడితే, క్లటిక్ీ తలుప్ు అని పిలవబడితే, తలుప్ు న్ేల
అనిపిలవబడితే, న్ేల క్ప్ుే అని పిలవబడితే, క్ప్ుే వెుంటిలేటర్ అనిపిలవబడితే,
మనిషిఏమని పిలవబడతాడు?
క్ప్ుే (English version is correct)
61. Rearrange the letters given below to form a meaningful word
and select from the given alternatives the word which is almost
opposite in meaning to the word so formed:
RBANOEHCER

Liking
61. క్లుంద ఇవాబడిన్ ఆుంగని క్ష్రనలన్ ఒక్ అరథవుంతమె న్ ప్దుంగన అమరిే క్లుంద
ఇచేన్ ప్దాలలో దానిక్ల వూత్రరేక్ ప్దానిొ గురిైుంచుండి
RBANOEHCER
Liking
62. If the letters in PRABHA are coded as 275965 and TILAK are
coded as 38451, how will BHARATI be coded?

9657538
62. క్లుందధఆుంగని క్ష్రనలక్ు సబుంధధుంచన్ గురుై లుగన ఆయా అుంక్ెలన్ తీస క్ ని
చవరిప్దానిొ త లియచేయుండి?
PRABHA=275965
TILAK= 38451
BHARATI =?
9657538
63. Find the missing number in the series:
4, 7, 13, 25, ?
49
63. లేని సుంఖూన్ క్న్ గొన్ుండి:
4, 7, 13, 25, ?
49
64. Match the following:
a) 4 i) 343
b) 7 ii) 729
c) 8 iii) 64
d) 9 iv) 512
a-iii, b-i, c-iv, d-ii
64. క్లుందధవనటిని జతప్రచుండి:
a) 4 i) 343
b) 7 ii) 729
c) 8 iii) 64
d) 9 iv) 512
a-iii, b-i, c-iv, d-ii

Pharmacist RRB Drug Inspector Previous Solved Paper

65. In a row of forty children P is thirteenth from the left end and Q
is the ninth from the right end. How many children are there
between P and R if R is fourth to the left of Q?
14
65. 40 ముందధపిలి లున్ొ వరసలో ఎడమన్ ుంచ P13 వదధ, Q క్ుడిన్ ుంచ 9వదధ.
R,Qక్ు ఎడమన్ ుంచ 4వదధఅయతే P ,R ల మధ్ూ ఎుంత ముందధఉన్ాొరు?
14
66. P is the brother of Q and R. S is R’s mother. T is P’s father.
Which of the following statements cannot be definitely true?
Q is T’s son
66. Q, R లక్ుP సో దరుడు. .S, R క్ు తలిి.T, P క్లతుండిర. క్లుందధవనటిలోి ఏ
సమాధాన్ుం నిజుంక్నద ?
Q, T క్ు క్ డుక్ు
67. The Residual Andhra Pradesh will have a substantial resource
gap to finance its expenditure
due to

Section 46(1) of the Act
67. అవశేష ఆుంధ్రప్రదేశ్ తన్ ఖరుేలమీద గణనీయమె న్ వన్రుల ఖాళీలన్ ఏ
చట్ుం వలిఎద రొకుంటుుందధ?
స క్ష్న్ 46(1) ఆఫ్ దధఆక్్
68. The Provisions of AP Reorganization Act Provides
apportionment of liabilities on the basis Of
Population Ratio
68. ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్ున్రిొరనేణ చట్ుంలో నియామక్నల బాధ్ూతలక్ు ఆధారమయేూదధ
ఏదధ?
జన్ాభా నిష్ుతి త
69. . In AP Reorganisation Act, the right to recover arrears of the
tax or duty on property to the successor state is as per the
Section 50 of the Act
69. ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్ున్రిొరనేణ చట్ుంలో విడివడిన్ ఆుంధ్రప్రదేశ్, త లుంగనణాలు
ప్న్ ొల వసయలు, ఆస ై లప ైప్న్ ొలు ఏ చటా్ ల ఆధారుంగన చేయాలి?
స క్ష్న్ 50 ఆఫ్ దధఆక్్
70. The newly formed Andhra Pradesh has to depend mainly on
resources like

Off shore resources
70. న్యతన్ ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన్ుంగన ఈ వన్రులప ైఆధారప్డవలసిఉుందధ….
తీర వన్రులు
71. Hyderabad being a Common capital for both the States, its
revenues shall be
Given to Telangana

71. హ ైదరనబాద రెుండు రనష్న్ ర లక్ు ఉమేడిరనజధాని క్న్ క్, ఆదాయానిొ
పొ ుందవలసిుందధ
త లుంగనణ

72. Under which section of the A P Re organization Act, did the
Central government provides Special financial support for the
creation of essential facilities.

Deleted
72. క్ేుందరప్రభుతాుం ఆుం.ప్ర. క్ు చ ుందధన్ విభజన్ చటా్ లలో దేని ఆధారుంగన
ముఖూమె న్ సౌక్రనూలు క్లిేుంచ క్ న్ేుంద క్ు ఆరిథక్ సహాయానిొ అుందధస ై ుందధ.

Deleted
73. New projects on water resources of Godavari or Krishna will be
initiated only after obtaining sanction from the
Apex Council
73. గోదావరిన్దధక్ృష్నణ న్దధల ప ైనీటివన్రులక్ు క్ తైపోర జెక్ు్ ల క్ోసుం అన్ మత్ర
అప క్స క్ౌనిసల్
74. Fathom is the unit of
Depth
74. ఫనతమ్ దీని క్లసుంబుంధధుంచన్ యయనిటుి……
లోతు
75. In an election between two candidates, one got 55% of the
total valid votes, 20% of the votes were invalid. If the total number
of votes was 7500, the number of valid votes that the other
candidate got, was:
2700
75. ఒక్ ఇదేరిమధ్ూ ఎలక్ష్న్ జరిగిుందధ. ఒక్ వూక్లైక్ల55% వనలీడ్ ఓటుి ప్డాడ య,
20% ఇన్ వనలీడ్ ఓటుి ప్డాడ య. మొతైుం వనలీడ్ ఓటిసుంఖూ 7500 అయతే, ఆ
రెుండవ వూక్లైక్లప్డడవనలీడ్ ఓటుి ఎనిొ?
2700
PART-B
76. Which Constitutional Article supported the establishment of
Panchayat Raj System?
Article 40
76. ప్ుంచాయతీ రనజ్ వూవసథన్ ఏరనేటు చేయుటక్ు మదేతునిచేన్ రనజూుంగ అధధక్రణ
ఏదధ?
ఆరి్క్ల్ 40
77. Define Democratic Governance?
Participation of Public in Power
77. ప్రజఞసనామిక్ ప్రిపనలన్ అుంటే……
అధధక్నరుంలో ప్రజలు పనలుప్ుంచ క్ోవడుం
78. The main objective behind establishment of Panchayat Raj
Institutions is
Social Justice, Economic Empowerment
78.ప్ుంచాయతీ రనజ్ సుంసథల ఏరనేటు వెన్ క్ ఉన్ొ ముఖూ ఉదేేశూుం ఏమిటి?
సనమాజిక్ న్ాూయుం, ఆరిిక్ సనధధక్నరత
79. Which Committee recommended Constitutional Status to the
Panchayats?
L. M. Singhvi Committee
79 .ప్ుంచాయతీలక్ు రనజఞూుంగ హో దాక్ు సిఫనరస చేసిన్ క్మిటీఏదధ?
ఎల్. ఎుం. సిుంఘ్వా క్మిటీ
80. Which was not a reason for the decline of Panchayat Raj Institutions
between 1960 -70?
Absence of the literates in the villages
80. 70 – 1960 .దశక్నల మధ్ూ ప్ుంచాయతీ రనజ్ సుంసథల క్ీణతక్ు క్నరణుం క్ననిదేదధ?
గనీమాలలో అక్ష్రనస ూలు లేక్పో వడుం
81. The major change that occurred in the Panchayat Raj System after
73rd constitutional amendment is/was
Uniform system
81. 73 .వ రనజఞూుంగ సవరణ దేశ ప్ుంచాయతీ రనజ్ వూవసథలో ప్రముఖుంగన తీస క్ు వచేన్
మారుే ఏదధ?
ఏక్రమప్ వూవసథ
82. What is the main objective of the PESA Act?
All the above
82. ప సన చట్ుంయొక్క ముఖూ ఉదేేశూుం ఏమిటి?
ప ైవనీొ
83. Which committee recommended for the representation of SC/ ST and
Women in Standing Committees?
JalagamVengala Rao Committee
83. ఎస్.సి/ఎస్.టిమరియు మహిళ్లక్ు క్ో-ఆప్షన్ దాారన సన్ ుండిుంగ్ క్మిటీలలో పనర త్రనిధ్ూుం
క్లిేుంచ టక్ు సిఫనరస చేసిన్ క్మిటీఏదధ?
జలగుం వెుంగళ్రనవు క్మిటీ
84. Which round of the elections are going to be held for Panchayat Raj
Institutions in AP?
5
th Round
84 .ఆుంధ్రప్రదేశ్ లో ప్ుంచాయతీ రనజ్ సుంసథలక్ు ప్రస ై తుం ఎన్నొ విడత ఎనిొక్లు
జరగవలసియుుందధ?
5వ విడత
85. What is the weightage given to the autonomy of the Panchayat Raj
Institutions in the Devolution Index?
15%
85 .విక్ేుందీరక్రణ క్ రక్ు అభివృదధిచేయబడిన్ సయచీ న్ుందలి పనరనమితులలో ప్ుంచాయతీ
రనజ్ సుంసథల సాయుం ప్రత్రప్త్రై క్లఇచేే వెయటేజీ ఎుంత?
15%
86. Who has the power to ban sewerage flow on to the public roads and
to improve the sanitary conditions in any area of the village?
Gram Panchayat
86 .ప్బిి క్ రోడిప ైక్లమురిక్లనీరు ప్రవహిుంచక్ుుండా నిషపధ్ుం విధధుంచ టక్ు, గనీమములోని ఏ
పనర ుంతుంలో అయన్ా పనరిశుది యుం మెరుగు ప్రిచేఅధధక్నరుం ఎవరిక్ీక్లద ?
గనీమప్ుంచాయతీ
87. Who will administer the cremation or burial of destitute human
beings and animals in the village?
Gram Panchayat
87 .అన్ాధ్ మాన్వ మరియు జుంతు మృత క్ళేబరనలక్ు దహన్ లేదా ఖన్న్ సుంసనకరనలు
నిరాహిుంచవలసిన్దధఎవరు?
గనీమప్ుంచాయతీ
88. Who has the power to scrutinize the records of the Gram
Panchayat?
Extension Officer (Panchayat Raj & Rural Development)
88 .గనీమ ప్ుంచాయతీ రిక్నరుడ లన్ ప్రిశ్రలిుంచ అధధక్నరుం క్లవనరు ఎవరు?
విసై రణ అధధక్నరి(ప్ుంచాయతీ రనజ్ & గనీమీణాభివృది)ధ
89. Who plays a vital role in establishing the Joint Action Committees
to look after the works taken up with the funds of Gram Panchayat/
Mandal Parishad or Zilla Parishad and resolve the disputes that arise
between two or more panchayats?
Mandal Parishad President
89 .గనీమ ప్ుంచాయతీ / ముండల ప్రిషతుై లేదా జిలాి ప్రిషతుై నిధ్ లతో నిరనేణాలు
చేప్టు్ టక్ు, రెుండు గనీమాలు లేదా ప్ుంచాయతీ రనజ్ సుంసథల మధ్ూ వచేే వివనదాల
ప్రిష్నకరననిక్ల ఉమేడి క్నరనూచరణ క్మిటీలన్ ఏరనేటు చేయడుంలో క్ీలక్ పనతర
వహిుంచేదధఎవరు?
ముండల ప్రిషత్ ప రసిడ ుంట్
90. Can the Gram Sabha members request for organizing a Gram
Sabha? If so, how many of them should submit in writing to the
Sarpanch?
Yes, 10% of the Gram Sabha Members or 50 Members
90 .గనీమ సభన్ ఏరనేటు చేయమని గనీమ సభ సభుూలు క్ోరవచాే? అయతేఎుంత
ముందధవనర తప్యరాక్ుంగన సరేుంచ్ న్ అభూరిిుంచవలసిఉుంటుుందధ?
క్ోరవచ ే,గనీమ సభ సభుూలలో 10% లేదా 50 మంది
91. What are the Committees that the Gram Panchayats have to
formulate to improve the transparency and accountability in the
administration and also participation of public in village development?
Both Functional Committees and Beneficiary Committee
91 .ప్రిపనలన్లో పనరదరశక్తన్ ,జవనబుదారీ తన్ానిొ ప ుంపొ ుందధుంచడానిక్ల ,
గనీమాభివృదిలధ ో ప్రజలన్ భాగసనాములన్ చేయటానిక్ల గనీమ ప్ుంచాయతీ ఏరనేటు
చేయవలసిన్ క్మిటీలు ఏవి?
క్నరనూచరణ క్మిటీలు & లబిిదారుల క్మిటీలు
92. The 10% land inherited by lay-outs, Parks etc., are the properties
to be protected by the Gram Panchayat as it is an important one
among the responsibilities of the Gram Panchayat falling under which
Category?
Category – A
92 .గనీమ ప్ుంచాయతీ నిరాహిుంచవలసిన్ విధ్ లలో ముఖూమె న్దధ అయన్ గనీమ
ప్ుంచాయతీ ఆస ై ల ప్రిరక్ష్ణలో భాగుంగన సుంరక్ిుంచవలసిన్ లే అవుటి దాారన
సుంక్ీమిుంచన్ %10 భయమి ,పనరుకలు వగెైరన ఏ క్ేటగిరీక్లీుందక్ు వసనై య?
క్ేటగిరీ– ఎ
93. Who will supervise the “Gram Panchayat Properties Protection
Wing Committees” established in the Districts at Commissionerate
level?
Both Additional Commissioner and Vigilance, Encroachment
Wing
93 .గనీమ ప్ుంచాయతీ ఆస ై ల ప్రిరక్ష్ణక్ు జిలాి సనథ యలో ఏరనేటు చేయబడిన్“ గనీమ
ప్ుంచాయతీ ఆస ై ల ప్రిరక్ష్ణ విభాగుం ”క్మిటీలన్ క్మీషన్రేట్ సనథ యలో ఎవరు
ప్రూవేక్ిుంచాలి?
అదన్ప్ు క్మీషన్ర్ & విజిలెన్స ఎుంక్ోీ చ ేుంట్ విభాగుం
94 .Which Constitutional Article supports the establishment of District
Planning Committees?
Article 243ZD
94 .జిలాి ప్రణాళిక్న క్మిటీల ఏరనేటున్ సమరిిస ై న్ొ రనజఞూుంగ అధధక్రణ ఏదధ?
అధధక్రణ జెడ్ 243డి
95. What is the distance to be maintained in between the Cattle shed
and the main building of residential premises and the distance
between the water sources and the Community Toilets in the
Village respectively?
10 Mts, 250 Mts
95. సనధారణుంగన గనీమాలలో గృహ ఆవరణలో ప్శువుల ప ుంప్క్ుం క్ోసుం నిరిేుంచేష డుి
ప్రధాన్ భవన్ానిక్లఎుంత దయరుంలో ఉుండాలి? అదేవిధ్ుంగన సనమయహిక్ మరుగుదొడి న్
నీటివన్రులక్ు ఎుంత దయరుంలో నిరిేుంచాలి?
10 మీటరుి, 250 మీటరుి
96. Who is responsible to inform the births which happened at
hospital, nursing home, jail, choultry, rest house etc., and the dead
corpse or the babies thrown into open places to the Gram
Panchayat?
Concerned Officer/ In-Charge/ The first seen
96. ఆస ప్తుర లు, న్రిసుంగ్ హో ములు, జెైళ్ళళ, సతరుం, చావడి మొదలెైన్ ఇతర
సుంసథలలో సుంభవిుంచన్ జన్న్ాలన్ , బహిరుంగ ప్రదేశనలలో పనరవేయబడిన్ శిశువులు
లేదా మృతదేహాల వివరనలన్ గనీమప్ుంచాయతీక్లఎవరు త లియ ప్రచాలి?
సుంభుందధత అధధక్నరి/ ఇన్-ఛారిి/ ముుంద గన చయసిన్ వూక్ీై
97. What is the amount of population for which one tube well could be
established according to the Water, Land and Trees (WALTA) Act,
2004?
250 population
97. నీరు, భయమి మరియు వృక్ష్ముల (వనలా్) చట్ుం, 2004 ప్రక్నరుం ఒక్ గనీమ/
ఆవనసుంలో ముంచ నీటిసరఫరన నిమితైుం ఎుంత ముందధక్లఒక్ గొట్ప్ు బావిని ఏరనేటు
చేయవచ ే?
250 ముందధక్ల
98. Which act empowers the local bodies to collect the arrears of
taxes and non-taxes that are due?
Andhra Pradesh Revenue Recovery Act, 1864
98 .సనథ నిక్ సుంసథలక్ు బక్నయప్డిన్ ప్న్ ొలు, ప్న్ేొతరములు మొదలెైన్ వనటిని
వసయలు చేయుటక్ు అధధక్నరననిొచేే చట్ుం ఏదధ?
ఆుంధ్రప్రదేశ్ రెవెన్యూ రిక్వరీచట్ుం, 1864
99. What is the report prepared by NITI Aayog which is mandated to
oversee the progress of the nation along with the Sustainable
Development Goals Agenda 2030?
SDG India Index 2018
99.స సిథర అభివృదధిలక్యూల అజెుండా 2030 మరియు దేశ ప్రగత్రని గమనిుంచ టక్ు
ఇటీవల నీత్ర ఆయోగ్ తయారు చేసిన్ నివేదధక్ ఏదధ?
స సిథర అభివృదధిలక్యూలు భారతదేశ సయచీ 2018
100. The scheme Accelerated Rural Water Supply Programme
(ARWSP) designed in the year 1972-73 to provide drinking water
facility in the villages is now transformed into….
National Rural Drinking Water Programme (NRDWP)
100 .గనీమాలలో తార గు నీటి సౌక్రనూనిొ క్లిేుంచటానిక్ల 73-1972 సుంవతసరుంలో
రమపొ ుందధుంచబడిన్ యాక్సలెరేటెడ్ రమరల్ వనటర్ సప లి పో
రగనీుం) ARWSP (
క్నలాన్ గుణుంగన మారుేలు చ ుందధప్రస ై తుం ఏ పపరుతో అమలు చేయబడుతోుందధ?
జఞతీయ గనీమీణ తార గు నీటిప్ధ్క్ుం

Pharmacist RRB Drug Inspector Old Question Paper

101. What is the extent of land and the number of installments
through which the farmers are able to get Rs.6000/- per annum
under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi yojana?
2 Hectares, 3 Instalments
101. ప్రధాన్ ముంత్రరక్లసనన్ సమాేన్ నిధధ క్లీుంద ఎుంత భయమి క్లిగిన్ రెైతులక్ు
సుంవతసరననిక్లరు. 6000/-లన్ ఎనిొ విడతలుగన ఇసనై రు?
2 హ క్న్ రుి, 3 విడతలు
102. Under PPP, in which area is the Andhra Pradesh Government
going to establish “Andhra Pradesh Fisheries and Ocean
University”?
Bhimavaram, West Godavari District
102.ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాుం ప్బిి క్ ప ైవ

ట్ే భాగసనామూ విధాన్ుంలో ఏరనేటు
చేయాలన్ క్ున్ొ “అుంధ్రప్రదేశ్ మతసయ మరియు సముదరవిశావిదాూలయానిొ ఎక్కడ
ఏరనేటు చేయబర తున్ాొరు?
భీమవరుం, ప్శిేమ గోదావరిజిలాి
103. What is the capacity of Solar power, that Andhra Pradesh is
going to produce in 5 years according to the “Solar Power Policy –
2018”?
5000 MW
103. ఆుంధ్రప్రదేశ్ సౌర శక్లైవిధాన్ుం 2018 దాారన వచేే 5 సుంవతసరనలలో ఉతేత్రై
చేయదలచ క్ున్ొ సౌర శక్లైఎుంత?
5000 మెగనవనటుి
104. What are the schemes that are being converged with the
scheme NTR Grameen GruhaNirman, implemented by Andhra
Pradesh Government and what is the Unit value?
PMAY (G) & MGNREGS, Rs. 2.00 Lakhs
104. ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాుం అమలు చేస ై న్ొ ఎనీ్ఆర్ గనీమీణ గృహ నిరనేణ ప్ధ్క్ుంతో
అన్ సుంధానిుంచబడిన్ ఇతర ప్ధ్క్నలు ఏవి మరియు యయనిట్ విలువ ఎుంత?
PMAY (G) &MGNREGS, రు. 2.00 లక్ష్లు
105. The ratio of funds, that are being allotted under MGNREGS for
construction of the Gram Panchayat Buildings and what is the unit
value in Tribal Areas?
90:10, Rs. 19.00 Lakhs
105 .మహాతాే గనుంధీజఞతీయ గనీమీణ ఉపనధధహామీ ప్ధ్క్ుం క్లీుంద గనీమప్ుంచాయతీ
క్నరనూలయాల నిరనేణానిక్లఅుందధస ై న్ొ నిధ్ ల నిషేత్రైఎుంత మరియు గిరిజన్
పనర ుంతాలలో యయనిట్ విలువ ఎుంత?
90:10, రు. 19.00 లక్ష్లు
106. The main objective of the second phase of Capital Infusion
through which the State Government is providing financial assistance
under “Pasupu – Kumkuma” programme to the SHG Women is ?
To strengthen their economic capacity
106. .రనష్ రప్రభుతాుం ప్స ప్ు క్ుుంక్ుమ క్లీుంద SHG మహిళ్క్ు అుందధస ై న్ొ రెుండవ
విడత క్ేపిటల్ ఇన్యఫయసన్ యొక్క ముఖూ ఉదేేశూుం ఏమిటి?
ఆరిిక్ సనమరని యలన్ బలోపపతుం చేయడుం
107. What is the System that leverages e-Governance tools to
establish institutional framework to achieve maximum governance
with minimum government along with ensuring performance
indicators system in real-time for effective and efficient public
delivery?
Real Time Governance
107 .ప్రజలక్ు క్నవలసిన్ సపవలన్ సమరివుంతుంగన వనసైవ సమయుంలో
అుందధుంచటానిక్ల ,క్నీస ప్రభుతాాలతో గరిషఠసనథ యలో ప్రిపనలన్ క్ న్సనగిుంచటానిక్ల
ఏరనేటు చేయబడిన్ ఈ గవరెొన్స టూలుసన్ ప్రభావితుం చేసపవూవసథఏదధ?
రియల్ టెైుం గవరెొన్స
108. Name the scheme that is meant to provide sanitary napkins to
Women both in Andhra Pradesh urban and rural areas for 50%
subsidy and free supply to the adolescent girl students studying in
Govt. run schools i.e. Government, Z.P., Municipal/KGBVs,Model
Schools and Aided Schools?
Raksha
108. ఆుంధ్రప్రదేశ్ గనీమీణ, ప్ట్ణ మహిళ్లక్ు 50% సబిసడీక్ల, ప్రభుతా పనఠశనలలు
అన్గన జిలాి ప్రిషత్, మునిసపనలిటీ/ క్స ై రను గనుంధీబాలిక్న విదాూలయాలు/ మోడల్
సయకళ్ళళ మరియు ఎయడ డ్ పనఠశనలలోి చద వుతున్ొ క్ౌమార బాలిక్లక్ు ఉచతుంగన
శననిటరీన్ేపికన్ిన్ ఉదేేశిుంచబడిన్ ప్ధ్క్ుం ఏదధ?
రక్ష్
109. Indian Government has launched an integrated support system
with a single emergency number to address different kinds of
emergencies for the citizens from 1st January, 2019, identify the
Help Line Number among the following?
112
109. ఆప్దలో ఉన్ొవనరిక్లఅనిొ అతూవసర సపవలన్ సతారమేఅుందధుంచేలా1 ,
జన్వరి2019 న్ ుంచ అమలులోనిక్లవచేన్ ఒక్ేఒక్ అతూవసర హ ల్ే లెైన్
న్ుంబర్ ఏదధ?
112
110. What is the target decided by India to bring down stunting in
children in the age group 0 – 6 under the Mission POSHAN Abhiyan?
Deleted
110. 2020సుంవతసరుం న్ాటిక్లపో షణ్ అభియాన్ క్లీుంద 6 – 0 సుంవతసరనల వయస
మధ్ూ ప రుగుదల లోప్ుం గల పిలిల విషయమె సనధధుంచాలన్ క్ున్ొ లక్ష్ూుం ఎుంత?
Deleted
111. In which Sector did Vizianagaram District of AP bagged 1st rank
in Aspirational Districts of NITI Aayog?
Agriculture & Water Sources
.
111. నీత్ర ఆయోగ్ చేప్టి్న్ అభిలషణీయ జిలాి ల క్నరూక్ీముంలో మొదటిసనథ న్ుంలో
నిలిచన్ విజయన్గరుం జిలాి ఏ రుంగుంలో అభివృదధిక్న్బరచుందధ?
వూవసనయుం మరియు నీటివన్రులు
112. Name the single umbrella programme formulated to bring the
change in the 5000 rural clusters and to achieve a Poverty Free India
by 2022?
Mission Antyodaya
112. 5000 గనీమీణ క్ిస్రిలో గనీమీణ పనర ుంతాల ప్రివరైన్క్ెైక్నరూక్ీమాలు చేప్ట్డుం
దాారన 2022 న్ాటిక్లపపదరిక్ రహిత భారతదేశననిొ సనధధుంచటానిక్లచేప్టి్న్ ఏక్ీక్ృత
విధాన్మేదధ?
మిషన్ అుంతోూదయ
113. Name the programme of Andhra Pradesh Government, meant to
reduce the poverty ratio of the state from 9.2% to 0% by 2029?
Pedarikam Pai Gelupu
113. ప్రస ై తుం %9.2 గన ఉన్ొ రనష్ రపపదరిక్ సనథ యని 2029 సుంవతసరుం న్ాటిక్ల %0
తీస క్ురనవటానిక్లఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాుం చేప్టి్న్ క్నరూక్ీముం ఏదధ?
పపదరిక్ుం ప ైగెలుప్ు
114. What is the rating given to the Gram Panchayats to align their
development and welfare agenda to the Sustainable Development
Goals (SDG) framework in Andhra Pradesh?
10 Star Rating
114. స సిథర అభివృదధిలక్యూల సనధ్న్లో భాగుంగన క్ీలక్మె న్ విభాగనలలో గనీమ
ప్ుంచాయతీలు సనధధుంచన్ ప్రగత్రక్లఇచేే రేటిుంగ్ ఏదధ?
10 సన్ ర్ రేటిుంగ్
115. The Vital part in preparation of Gram Panchayat Development
Plans is
Collection of Data and Situation Analysis
115. గనీమ ప్ుంచాయతీ అభివృదధిప్రణాళిక్ల తయారీలో క్ీలక్మె న్ అుంశుం ఏదధ?
సమాచార సమీక్రణ మరియు సిథత్రగతుల విశేిషణ
116. What are the budget allocations made by Andhra Pradesh
Government to the Agriculture Sector in the year 2018-19?
Rs.19,070 Crores.
.
116. ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాుం వూవసనయ రుంగననిక్ల 2018-19 సుంవతసరుంలో చేసిన్
బడ ిట్ క్ేటాయుంప్ులు ఎుంత?
రు .19,070 క్ోటుి
117. The Extent and the Cost of Mega Seed Park that is going to
be established in the village Tangadencha Agriculture Farm in
Kurnool District to develop the State as a World Seed Bank are ?
650 Acres, Rs.670 Crores.
.
117. రనష్న్ ర నిొ ప్రప్ుంచ వితైన్ క్ేుందరుంగన తీరిేదధదేటానిక్లక్రమొలు జిలాి లోని తుంగడుంచ
గనీముంలో ఎనిొ ఎక్రనలలో, ఎుంత అుంచన్ాతో వూవసనయ వితైన్ క్ేతార నిొ ఏరనేటు
చేయన్ న్ాొరు?
650 ఎక్రనలు, రు .670 క్ోటుి
118. What are the Cards that have been issued to the tenant
farmers through the Dept. of Agriculture in AP to facilitate the
availability of institutional credit, crop insurance, farm implements
and input subsidy?
COC Cards
118. భారతదేశుంలోన్ేబాూుంక్ుల దాారన ప్ుంట ఋణాలు, ప్ుంటల భీమా, రనయతీ మీద
వూవసనయ ప్రిక్రనలు, ప టు్ బడి రనయతీ పొ ుందేసౌక్రూుం క్లిేుంచటానిక్ల ఆుంధ్రప్రదేశ్
ప్రభుతాుం క్ౌలు రెైతులక్ు జఞరీచేసిన్ క్నరుడ లు ఏవి?
COC క్నరుడ లు
119. which Andhra Pradesh Project was selected as one of the 10
Best Projects out of 120 global entries and won 3rd place in the
Global Award at Paris Peace Forum in November 2018.
Zero Budget Natural Farming
119 .న్వుంబర్2018 ,లో పనరిస్ లో జరిగిన్ పతస్ ఫో రుంలోప్రప్ుంచ వనూప్ైుంగన
న్మోద ైన్ 120ఎుంటీరలలో 10 ఉత్మత ఎుంటీరలలో3 వ సనథ న్ుంలో నిలిచ గెలిచిన గోి బల్
అవనరుడ దక్లకుంచ క్ున్ొ ఆుంధ్రప్రదేశ్ పనర జెక్ు్ఏదధ?
జిరొ బడ్జట్ె న్యా చురల్ ఫారిమ ంగ్
120. The share of Service Sector in Andhra Pradesh Economy is?
43.5%
120 .ఆుంధ్రప్రదేశ్ ఆరిిక్ వూవసథలో సపవన రుంగుం వనటా ఎుంత?
43.5%
121. What is the primary objective of the Comprehensive Financial
Management System?
Single source of truth
121. సమగీఆరిిక్ నిరాహణ వూవసథయొక్క పనర ధ్మిక్ లక్ష్ూుం ఏమిటి?
వనసైవననిొ ప్రత్రబిుంబిుంచేఏక్ెైక్ వూవసథగన రమపొ ుందధుంచడుం
122. The net Public Debt in Budget Estimates 2019-20 of Andhra
Pradesh State is………?
Rs. 30,161.73 Crores.
122 .ఆుంధ్రప్రదేశ్ రనష్ రప్రభుతాుం యొక్క 20-2019 సుంవతసరుం బడ ిటు్ లో అుంచన్ా
వేయబడిన్ ప్రజఞ ఋణుం ఎుంత?
రు. 30,161.73 క్ోటుి
123. What is the aim of Retail Trade Policy 2016 of formulated by the
Andhra Pradesh Government?
Development Retail Sector
123. ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాుం రమపొ ుందధుంచన్ రిటెైల్ వరైక్ విధాన్ుం 2016 యొక్క లక్ష్ూుం
ఏమిటి?
రిటెైల్ రుంగుం అభివృదధిక్ రక్ు
124. What is the target of providing additional employment
opportunities in the sector by 2020 in Retail Trade sector?
20,000
124 2020 .సుంవతసరుం న్ాటిక్ల రిటెైల్ వరైక్ రుంగుంలో ఎనిొ అదన్ప్ు ఉదో ూగనల
క్లేన్న్ ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాుం లక్ష్ూుంగన నిరేేశిుంచుందధ?
20,000
125. What is the subsidy provided to the Executing Agencies for
development of infrastructure under M-Parks Policy 2018 – 2023 ?
Both (1) and (2)
125 .యుం .పనర్క్ విధాన్ుం 23-2018 ప్రక్నరుం ఎక్లిక్లూటిుంగ్ ఏజనీసలక్ు మౌలిక్
సౌక్రనూల అభివృదధిక్లఇచేే సబిసడీఎుంత?
రండూ (1) మరియు (2)
126. What are the number of MSMEs, around which 200 parks are
targeted to be created under M-Parks Policy and the value of
Investment by 2023?
30,000 MSMEs, Rs. 45,000 Crores.
126 2023 .సుంవతసరుం న్ాటిక్లయుం .పనర్క్ విధాన్ుం ప్రక్నరుం 200 పనరుకలన్ ఎనిొ
MSMEల చ టూ్ ఏరనేటు చేయదలచ క్ున్ాొరు మరియు వనటి ప టు్ బడి విలువ
ఎుంత?
30,000 MSMEs, రు. 45,000 క్ోటుి
127. What is the cap on Incentives that will be provided to various
Textile, Apparel units under “The Textile, Apparel, and Garments
Policy 2018-2023”?
All of the Above
127 .ఆుంధ్రప్రదేశ్ వసైీ
మరియు ద స ై ల విధాన్ుం 2023-2018 ప్రక్నరుం ఆయా వసైీ
మరియు ద స ై ల యయనిటి క్ు ఇచేే పోర తాసహక్నల ప్రిమిత్ర ఎుంత?
ప ైవనీొ
128. To continue the progress achieved in the Agriculture Sector in
the State, The Government has established Convergence
Committees under the chairmanship of……
District Collector
128. వూవసనయ అన్ బుంధ్ రుంగనలలో ఆుంధ్రప్రదేశ్ రనష్ రుం సనధధుంచన్ గణనీయమె న్
అభివృదధిని క్ న్సనగిుంచటానిక్ల జిలాి సనథ యలో ఎవరి అధ్ూక్ష్తన్ క్న్ారెిన్స క్మిటీలు
ఏరనేటు చేయబడాడ య?
జిలాి క్లెక్్ర్
129. Define Community Based Organizations (CBOs)?
Organizations which extend social services locally
129 .సమాజ ఆధారిత సుంసథలు అన్గన ఏవి?
సనథ నిక్ుంగన సనమాజిక్ సపవలన్ అుందధుంచేసుంసథలు
130. A Scheme, which is a best example for Convergence is ?
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee
Scheme
130 .క్న్ారెిన్స లేదా ఏక్ీక్రణక్ు మారుపపరుగన నిలుస ై న్ొ ప్ధ్క్ుం ఏదధ?
మహాతాే గనుంధీజఞతీయ ఉపనధధహామీ ప్ధ్క్ుం
131. According to the National Policy for Women, 2016 (Draft)
Companies may be encouraged to reserve at least ………………. of
their CSR for gender related development projects.
10%
131. మహిళ్ల క్ రక్ు తయారు చేయబడిన్ చతుై జఞతీయ విధాన్ుం, 2016 న్ుంద
జెుండర్ సుంబుంధధత అభివృదధిపనర జెక్ు్ లక్ు క్నరోేరేట్ సో షల్ రెసనేనిసబిలిటీ క్లీుంద ఎుంత
శనతుం నిధ్ లన్ క్ేటాయుంచేుంద క్ు సిఫనరస చేసిుందధ?
10%
132. The gender focal points, gender desks, gender budgeting cells
set up in Ministries, State Government Departments, Panchayats and
Urban local bodies serve as a focal point for …….?
Advancing data collection on various issues affecting women
that require immediate attention and intervention.
132 .వివిధ్ ముంత్రరతా శనఖలు, రనష్ రప్రభుతా శనఖలు ,ప్ుంచాయతీలు, నగర, పల్లధ
(పనoతాలలో జండర్ల్ డ్జస్క్ లు,జండర్ల్ బడ్జట్టె ుసెలుధలు జండర్ల్ ఫోకల్ పాయంట్టధగా
దేనిి గురిస్తత తయ?
సైతల
ీన్ ప్రభావితుం చేసప మరియు సైతల

కు అవసరమె న్ వివిధ్ అుంశనలప ై
ప్ురోగమన్ రీత్రలో సమాచార సపక్రణ
133. What is the amount of Capital Investment distributed to the SHG
Women under DAY- NRLM Scheme till November 2018?
Rs. 5919.71 Crores.
133 .న్వుంబర్’ 2018 న్ాటిక్లదేశవనూప్ైుంగన ఉన్ొ SHGలక్ు DAY -NRLM ప్ధ్క్ుం
క్లీుంద అుందధుంచన్ మయలధ్న్ మదేతు మొతైుం ఎుంత?
రు. 5919.71 క్ోటుి
134. How many Women Farmers have been registered under
MahilaKisanSasaktikaran Pari yojana by November 2018?
Rs. 35.92 Lakhs
134 .మహిళా క్లసనన్ సశక్ీైక్రణ్ ప్రియోజన్ ప్ధ్క్ుం క్లీుంద న్వుంబర్ 2018 ’వరక్ు
న్మోద క్నబడిన్ మహిళా రెైతులు ఎుంత ముందధ?
రు. 35.92 లక్ష్లు
135. What is the loan amount distributed to the SHG Women through
“Stree Nidhi” during the year 2018-19?
Rs. 4313 Crores.
135. సైత
ీనిధధక్లీుంద 19-2018 సుంవతసరుంలో సాయుం సహాయక్ సుంఘాల మహిళ్లక్ు
ఇచేన్ఋణుం మొతైుం ఎుంత?
రు. 4313 క్ోటుి
136. The total number of beneficiaries benefitted under “Chandranna
Bhima” till December 2018 are ?
1,93,819
136 .చుందరన్ొ భీమా క్లీుంద డిశుంబర్ 2018 న్ాటిక్లప్రయోజన్ుం పొ ుందధన్ లబిిదారులు
ఎుంత ముందధ?
1,93,819
137. Who is authenticated to calculate the house tax for a newly
constructed building in the area of Gram Panchayat?
Panchayat Secretary
137 .గనీమ ప్ుంచాయతీ ప్రిధధలో క్ ీ తై గన నిరిేుంచన్ భవన్ాలప ైప్న్ ొ మదధుంప్ు
చేయవలసిన్దధఎవరు?
ప్ుంచాయతీ క్నరూదరిశ
138. What are the minimum and maximum limits decided to calculate
the house tax on Capital Value Basis as per Andhra Pradesh
Panchayat Raj Act 1994?
1/8% – 1%
138 .ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్ుంచాయతీ రనజ్ 1994 వారు మయల ధ్న్ప్ు విలువ ప ైఇుంటిప్న్ ొ
విధధుంచడానిక్లనిరణయుంచిన క్నిష్, గరిష్విలువ ఎుంత?
1/8% – 1%
139. What is the rate of tax to be calculated for Vacant Lands that are
adjacent to the buildings or related to the households under section
60 (3) of Andhra Pradesh Panchayat Raj Act 1994?
Rs. 2 Paise per Rupee per Annum on the annual rent of land
139 .భవన్యలకు చేరిన, ప్పక్ నే ఉని వారికి చందిన ఖాళీ థలలా లై ఆంప్రప్పదేశ్
పంచాయతీ రాజ్ చట్ంు లోని సెక్షన్ 60 (3) 1994, ప్పకారం విధంచవలసిన పన్ని
ఎంత్?
వారికి అద్దెకు ఏడాది కి రూ.2 ైథలు, ఒక థంవత్స రం అద్దెై
140. What is the distribution ratio of income derived from the Zilla
Parishad markets among PRIs?
Deleted
140 .జిలాి ప్రిషతుై మారెకటి న్ ుండి వచేే ఆదాయానిొ సనథ నిక్ సుంసథల మధ్ూ ఏ
నిషేత్రైలో ప్ుంపిణీచేసనై రు?
Deleted
141. What is the extent of land that shall be earmarked in a plot for
parking purpose while issuing permission for the construction of a
Commercial Building?
20%
141 .వనణిజూ భవన్ నిరనేణాలక్ు అన్ మత్రని ఇచేేటప్ుేడు ఫ్ని టు మొతైుం విసతై రణుంలో
పనరికుంగ్ అవసరనలక్ు క్ేటాయుంచవలసిన్ భయమి ఎుంత?
20%
142. What is the percentage of funds to be allocated to take up the
welfare activities from Gram Panchayat Funds?
10%
142 .గనీమ ప్ుంచాయతీ సనధారణ నిధధ న్ ుండి సుంక్ేమ క్నరూక్ీమాలక్ు
క్ేటాయుంచవలసిన్ మొతైుం ఎుంత?
10%
143. What is the percentage of earnest money deposit, that a
contractor has to deposit with Gram Panchayat while submitting the
tenders for the development works in a Gram Panchayat area?
2.5% on Estimate amount
143 .గనీమ ప్ుంచాయతీ ప్రిధధలో చేప్టే్ అభివృదధి ప్న్ లక్ు టెుండరుి దాఖలు
చేయటానిక్లక్నుంటార క్్రుి ఎుంత మొతాై నిొ ఎరొస్్మనీ డిపనజిట్ గన చ లిిుంచాలి?
అుంచన్ా మొతైుంలో 2.5%
144. Surcharge Certificate is equal to ………
Court Decree
144 .సరనేర్ిసరి్ఫిక్ేట్ ……………….. తో సమాన్ుం
క్ోరు్డిక్ీీ
145. What is the fee collected in view of sale and purchase of fixed
assets in a Gram Panchayat area and what percentage of amount
from the above would be credited to the account of the Gram
Panchayat on Quarterly basis?
Surcharge on Stamp Duty, 1.5%
145 .గనీమ ప్ుంచాయతీ ప్రిధధలో జరిగేసిథరనస ై ల క్ీయ విక్ీయాలప ైవసయలు చేసప
స ుంక్ుం ఏదధ? సదరు స ుంక్ుంలో ఎుంత మొతాై నిొ గనీమ ప్ుంచాయతీ ఖాతాక్ు 3
న్ెలలక్ు ఒక్సనరిజమ చేసనై రు?
సరనేర్ిఆన్ సన్ ుంప్ డయూటీ, 1.5%
146. Which scheme funds are being released directly to the Gram
Panchayat accounts?
a. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee
Scheme (Material Component)
b. National Rural Health Mission
c. 14th Finance Commission Funds
d. NTR Grameen GruhaNirman
a,b and c
146. ఏ ఏ ప్ధ్క్నల క్లీుంద నిధ్ లు గనీమ ప్ుంచాయతీలక్ు విడుదల చేయబడుతున్ాొయ?
a. మహాతాేగనుంధీ జఞతీయ గనీమీణ ఉపనధధ హామీ ప్ధ్క్ుం (మెటీరియల్
క్నుంపో న్ెుంట్)
b. జఞతీయ ఆరోగూ మిషన్
c. 14 వ క్ేుందరఆరిిక్ సుంఘుం నిధ్ లు
d. ఎనీ్ఆర్ గనీమీణ గృహ నిరనేణుం

a,b మరియు c
147. The method adopted by Panchayat Raj Institutions for
maintaining their accounts?
Both (2) and (3)
147 .ప్రస ై తుం ఏ విధాన్ుంలో ప్ుంచాయతీ రనజ్ సుంసథలలో ఖాతాలన్
నిరాహిస ై న్ాొరు?
రండూ (2) మరియు (3)
148. What is the online financial management system through which
the Government of India monitors the fund flow released to States
under various schemes?
Public Finance Management System
148. క్ేుందరప్రభుతాుం రనష్న్ ర లక్ు విడుదల చేస ై న్ొ వివిధ్ ప్ధ్క్నల నిధ్ లన్
ప్రూవేక్ిుంచ టక్ు క్ేుందరప్రభుతాుం అమలు చేస ై న్ొఆన్ లెైన్ ఆరిిక్ నిరాహణా వూవసథ
ఏదధ?
ప్రజఞ ఆరిిక్ నిరాహణా వూవసథ
149. Which PES Application plays a crucial role in tracking the
physical and financial status of a work taken up through Gram
Panchayat Development Plan?
Action Soft
149 .గనీమ ప్ుంచాయతీ అభివృదధి ప్రణాళిక్ల అమలులో ప్న్ ల యొక్క భౌత్రక్
మరియు ఆరిిక్ సిథత్రగతులన్ త లిపపసనఫ్ట్వేర్ పి ఇ ఎస్క అపికేధష్న్ ఏదధ?
యాక్ష్న్ సనఫ్ట్
150. As on 31.01.2019, the cash book balance is Rs. 12,000. Amount
adjusted to Treasury by the way of Profession Tax is Rs. 5000.
Cheque issued towards a payment for a work Rs. 17,000 ( is still
uncashed)
What is the balance of funds in Gram Panchayat as per pass book?
Rs. 34,000
150. దధ 31.01.2019 .న్ాటిక్ల న్గద ప్ుసైక్ుం నిలా రు12 ., .000టెరజరీన్ుంద
న్ేరుగన జమ చేయబడిన్ వృత్రైప్న్ ొ మొతైుం రు .5000 .గనీమ ప్ుంచాయతీ ప్రిధధలో
చేప్టి్న్ ప్న్ ల నిమితైుం జఞరేచేసిన్ చ క్ుక మొతైుం రు17 .,) 000ఇుంక్న్య న్గద గన
మారేబడలేద .(పనస్ బుక్ ప్రక్నరుం సదరు గనీమ ప్ుంచాయతీ యొక్క నిధ్ ల నిలా
ఎుంత?
రు. 34,000
Sd/- Secretary

Exit mobile version